Công bố danh sách những người trúng cử đại biểu Quốc hội khóa XV chậm nhất là ngày 12-6

PL&XH | 3 tuần trước

Hội đồng bầu cử quốc gia căn cứ vào biên bản tổng kết cuộc bầu cử trong cả nước công bố kết quả bầu cử và danh sách những người trúng cử đại biểu Quốc hội khóa XV chậm nhất là ngày 12-6-2021, hoặc 20 ngày sau ngày bầu cử.

Ủy ban bầu cử ở tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương căn cứ vào biên bản tổng kết cuộc bầu cử công bố kết quả bầu cử và danh sách những người trúng cử đại biểu Hội đồng Nhân dân cấp tỉnh chậm nhất là ngày 2-6 (hoặc 10 ngày sau ngày bầu cử).

Tương tự, kết quả bầu cử và danh sách những người trúng cử đại biểu Hội đồng Nhân dân cấp huyện, kết quả bầu cử và danh sách những người trúng cử đại biểu Hội đồng Nhân dân cấp xã cũng được Ủy ban bầu cử cấp huyện, cấp xã công bố chậm nhất là ngày 2-6.

Cử tri xã Minh Quang, huyện Ba Vì đi bầu cử (ảnh: Công Phương)

Kết quả bầu cử được tính trên số phiếu bầu hợp lệ và chỉ được công nhận khi đã có quá một nửa tổng số cử tri trong danh sách cử tri tại đơn vị bầu cử tham gia bầu cử, trừ trường hợp bầu cử lại mà số cử tri đi bầu cử vẫn chưa đạt quá một nửa tổng số cử tri trong danh sách cử tri thì kết quả bầu cử lại được công nhận mà không tổ chức bầu cử lại lần thứ hai.

Người trúng cử phải là người ứng cử có số phiếu bầu đạt quá một nửa tổng số phiếu bầu hợp lệ.

Trường hợp số người ứng cử đạt số phiếu bầu quá một nửa tổng số phiếu bầu hợp lệ nhiều hơn số lượng đại biểu mà đơn vị bầu cử được bầu thì những người trúng cử là những người có số phiếu bầu cao hơn.

Trường hợp cuối danh sách trúng cử có nhiều người được số phiếu bầu bằng nhau và nhiều hơn số lượng đại biểu được bầu đã ấn định cho đơn vị bầu cử thì người nhiều tuổi hơn là người trúng cử.

Theo hướng dẫn, khiếu nại về kết quả bầu cử đại biểu Quốc hội phải được gửi đến Hội đồng bầu cử quốc gia chậm nhất là 5 ngày kể từ ngày công bố kết quả bầu cử đại biểu Quốc hội. Khiếu nại về kết quả bầu cử đại biểu Hội đồng Nhân dân phải được gửi đến Ủy ban bầu cử chậm nhất là 5 ngày kể từ ngày công bố kết quả bầu cử đại biểu Hội đồng Nhân dân.

Hội đồng bầu cử quốc gia có trách nhiệm xem xét, giải quyết khiếu nại về kết quả bầu cử đại biểu Quốc hội trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày nhận được khiếu nại. Ủy ban bầu cử có trách nhiệm xem xét, giải quyết khiếu nại về kết quả bầu cử đại biểu Hội đồng Nhân dân trong thời hạn 20 ngày kể từ ngày nhận được khiếu nại.

Quyết định giải quyết khiếu nại của Hội đồng bầu cử quốc gia, Ủy ban bầu cử là quyết định cuối cùng.

Theo số liệu của Hội đồng Bầu cử Quốc gia, từ 866 ứng cử viên, cử tri sẽ bầu 500 đại biểu Quốc hội khóa XV. Đối với đại biểu Hội đồng Nhân dân cấp tỉnh, từ 6.199 ứng cử viên, cử tri sẽ bầu ra 3.726 đại biểu; từ 37.468 ứng cử viên, cử tri bầu ra 22.952 đại biểu Hội đồng Nhân dân cấp huyện; từ 405.244 ứng cử viên, cử tri bầu ra 242.312 đại biểu Hội đồng Nhân dân cấp xã.

H.L

Nguồn PL&XH: https://phapluatxahoi.vn/cong-bo-danh-sach-nhung-nguoi-trung-cu-dai-bieu-quo-c-ho-i-kho-a-xv-cham-nhat-la-ngay-12-6-241216.html

Bình luận / 0