Mặt hàng được nào miễn thu phí hải quan và lệ phí hàng hóa khi làm thủ tục xuất nhập khẩu?

Tài Chính | 1 tuần trước

Bộ Tài chính vừa ban hành Thông tư số 14/2021/TT-BTC ngày 18/2/2021 quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí hải quan và lệ phí hàng hóa, phương tiện vận tải quá cảnh, trong đó quy định những mặt hàng được miễn thu phí hải quan và lệ phí hàng hóa khi làm thủ tục xuất nhập khẩu.

T. Anh

Nguồn Tài Chính: http://tapchitaichinh.vn/info-media/infographics-mat-hang-duoc-nao-mien-thu-phi-hai-quan-va-le-phi-hang-hoa-khi-lam-thu-tuc-xuat-nhap-khau-332126.html

Bình luận / 0