Ocean Group công bố thông tin về việc bán khoản nợ xấu - Thời báo Tài chính

Thời báo Tài chính | 1 tháng trước

Công ty Cổ phần Tập đoàn Đại Dương (OGC) thông báo về việc bán một số khoản nợ phải thu với thông tin như sau:

1. Đơn vị tổ chức bán:Công ty Cổ phần Tập đoàn Đại Dương, địa chỉ: Văn phòng đại diện công ty, Tầng 3, Tòa nhà Grandeure, 138b Giảng Võ, Ba Đình, Hà Nội

2. Đơn vị có tài sản bán:Công ty Cổ phần Tập đoàn Đại Dương.

3. Tài sản bán, nguồn gốc tài sản, hồ sơ pháp lý, giá khởi điểm:

3.1. Tài sản bán: Từng khoản nợ xấu phải thu của công ty với các đối tác theo danh sách kèm theo.

3.2. Nguồn gốc tài sản, hồ sơ pháp lý: Cung cấp trực tiếp tại văn phòng đại diện Công ty Cổ phần Tập đoàn Đại Dương.

Lưu ý: Việc bán khoản nợ xấu được thực hiện trên cơ sở các văn bản, tài liệu cung cấp bởi OGC. Khách hàng tham gia mua nợ có trách nhiệm nghiên cứu kỹ hồ sơ khoản nợ xấu, tìm hiểu về thực trạng pháp lý của tài sản bảo đảm (nếu có) trước khi đăng ký tham gia mua bán. Khách hàng tham gia mua nợ mà không có ý kiến gì thì coi như chấp nhận mua khoản nợ trên cơ sở các giấy tờ do OGC cung cấp và đã hiểu rõ về hiện trạng pháp lý của tài sản bảo đảm (nếu có). Công ty Cổ phần Tập đoàn Đại Dương chỉ có trách nhiệm bàn giao hồ sơ khoản nợ xấu cho người mua nợ được lựa chọn.

3.3.Giá khởi điểm: Chi tiết theo từng khoản nợ kèm theo.

3.4. Bước giá: Không quy định.

4. Kế hoạch bán nợ:

Thời gian niêm yết, thông báo bán nợ: Bắt đầu từ ngày phát hành thông báo này.
Thời gian bán và tiếp nhận hồ sơ tham gia: Từ ngày phát hành thông báo này đến trước 17h ngày trước ngày mở hồ sơ chào giá/thực hiện đấu giá.
Thời gian, địa điểm xem hồ sơ khoản nợ xấu: Bắt đầu từ ngày phát hành thông báo này đến ngày hết hạn nộp hồ sơ chào giá/thực hiện đấu giá, tại Văn phòng đại diện Công ty Cổ phần Tập đoàn Đại Dương, địa chỉ: Tầng 3, Tòa nhà Grandeure, 138b Giảng Võ, Ba Đình, Hà Nội.
Thời gian tổ chức mở chào giá/thực hiện đấu giá: 9h00 ngày 4/6/2022 (hoặc thời gian khác chậm hơn theo thông báo của công ty) tại Văn phòng đại diện OGC.
Địa điểm bán và tiếp nhận hồ sơ tham gia chào giá/đấu giá, đăng ký xem hồ sơ khoản nợ, tổ chức cuộc mở chào giá/thực hiện đấu giá: Văn phòng đại diện Công ty Cổ phần Tập đoàn Đại Dương, địa chỉ: Tầng 3, Tòa nhà Grandeure, 138b Giảng Võ, Ba Đình, Hà Nội.

5. Cách thức nộp hồ sơ tham gia chào giá/đấu giá:Khách hàng nộp hồ sơ tham gia trực tiếp tại địa chỉ Văn phòng đại diện Công ty Cổ phần Tập đoàn Đại Dương trước thời điểm thực hiện mở chào giá/đấu giá.

6. Điều kiện tham gia chào giá/đấu giá: Các tổ chức, cá nhân quan tâm và đăng ký tham gia chào giá/đấu giá đúng quy định; không thuộc các trường hợp không được đăng ký tham gia chào giá/đấu giá theo quy định tại Khoản 4 Điều 38 Luật đấu giá tài sản.

7. Tiền đặt cọc tham gia chào giá/đấu giá: 3.000.000.000 đồng (bằng chữ: ba tỷ đồng).

8. Phương thức, hình thức chào giá/đấu giá: theo thông báo, hướng dẫn của OGC.

Công ty Cổ phần Tập đoàn Đại Dương xin thông báo tới các bên có liên quan và công chúng nội dung trên. Trong trường hợp các bên có liên quan hoặc các tổ chức, cá nhân quan tâm đến những nội dung thông báo trên xin liên hệ theo địa chỉ sau để được giải đáp:

Công ty Cổ phần Tập đoàn Đại Dương

Tầng 3 tòa nhà Grandeure, 138b Giảng Võ, Ba Đình, Hà Nội

Ông: Vũ Xuân Dương

Chức vụ: Kế toán trưởng

ĐT: 0989 259 598

Email: [email protected]

Trân trọng!

Công ty Cổ phần Đầu tư Đại Dương Thăng Long (OTL) thông báo về việc bán một số khoản nợ phải thu với thông tin như sau:

1. Đơn vị tổ chức bán:Công ty Cổ phần Đầu tư Đại Dương Thăng Long, địa chỉ liên hệ: Tầng 3, Tòa nhà Grandeure, 138b Giảng Võ, Ba Đình, Hà Nội.

2. Đơn vị có tài sản bán:Công ty Cổ phần Đầu tư Đại Dương Thăng Long.

3.Tài sản bán, nguồn gốc tài sản, hồ sơ pháp lý, giá khởi điểm:

3.1. Tài sản bán:khoản nợ xấu phải thu của Công ty với Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng Sông Đà (SDCON) với số dư nợ gốc (chưa bao gồm các khoản lãi, phạt): 640.349.250.000đ (Sáu trăm bốn mươi tỷ, ba trăm bốn mươi chín triệu hai trăm năm mươi ngàn đồng).

3.2. Nguồn gốc tài sản, hồ sơ pháp lý: Liên hệ cung cấp trực tiếp tại Công ty Cổ phần Đầu tư Đại Dương Thăng Long.

Lưu ý: Việc bán khoản nợ xấu được thực hiện trên cơ sở các văn bản, tài liệu cung cấp bởi OTL. Khách hàng tham gia mua nợ có trách nhiệm nghiên cứu kỹ hồ sơ khoản nợ xấu, tìm hiểu về thực trạng pháp lý của tài sản bảo đảm (nếu có) trước khi đăng ký tham gia mua bán. Khách hàng tham gia mua nợ mà không có ý kiến gì thì coi như chấp nhận mua khoản nợ trên cơ sở các giấy tờ do OTL cung cấp và đã hiểu rõ về hiện trạng pháp lý của tài sản bảo đảm (nếu có). Công ty Cổ phần Đầu tư Đại Dương Thăng Long chỉ có trách nhiệm bàn giao hồ sơ khoản nợ xấu cho người mua nợ được lựa chọn.
3.3. Giá khởi điểm:20.000.000.000đ (Hai mươi tỷ đồng chẵn).

3.4. Bước giá: Không quy định.

4. Kế hoạch bán nợ:

Thời gian niêm yết, thông báo bán nợ: Bắt đầu từ ngày phát hành thông báo này.
Thời gian bán và tiếp nhận hồ sơ tham gia: Từ ngày phát hành thông báo này đến trước 17h ngày trước ngày mở hồ sơ chào giá/thực hiện đấu giá.
Thời gian, địa điểm xem hồ sơ khoản nợ xấu: Bắt đầu từ ngày phát hành thông báo này đến ngày hết hạn nộp hồ sơ chào giá/thực hiện đấu giá, tại Công ty Cổ phần Đầu tư Đại Dương Thăng Long, địa chỉ: Tầng 3, Tòa nhà Grandeure, 138b Giảng Võ, Ba Đình, Hà Nội.
Thời gian tổ chức mở chào giá/thực hiện đấu giá: 9h00 ngày 4/6/2022 (hoặc thời gian khác chậm hơn theo thông báo của Công ty) tại Văn phòng OTL.
Địa điểm bán và tiếp nhận hồ sơ tham gia chào giá/đấu giá, đăng ký xem hồ sơ khoản nợ, tổ chức cuộc mở chào giá/thực hiện đấu giá: Tầng 3, Tòa nhà Grandeure, 138b Giảng Võ, Ba Đình, Hà Nội.

5. Cách thức nộp hồ sơ tham gia chào giá/đấu giá:Khách hàng nộp hồ sơ tham gia trực tiếp tại địa chỉ Công ty Cổ phần Đầu tư Đại Dương Thăng Long trước thời điểm thực hiện mở chào giá/đấu giá.

6. Điều kiện tham gia chào giá/đấu giá:Các tổ chức, cá nhân quan tâm và đăng ký tham gia chào giá/đấu giá đúng quy định; không thuộc các trường hợp không được đăng ký tham gia chào giá/đấu giá theo quy định tại Khoản 4 Điều 38 Luật đấu giá tài sản.

7. Tiền đặt cọc tham gia chào giá/đấu giá:5.000.000.000 đồng (bằng chữ: Năm tỷ đồng chẵn).

8. Phương thức, hình thức chào giá/đấu giá: theo thông báo, hướng dẫn của OTL.

Công ty Cổ phần Đầu tư Đại Dương Thăng Long xin thông báo tới các bên có liên quan và công chúng nội dung trên. Trong trường hợp các bên có liên quan hoặc các tổ chức, cá nhân quan tâm đến những nội dung thông báo trên xin liên hệ theo địa chỉ sau để được giải đáp:

Công ty Cổ phần Đầu tư Đại Dương Thăng Long

Tầng 3 tòa nhà Grandeure, 138b Giảng Võ, Ba Đình, Hà Nội

Bà: Trần Thị Hương Liên

Chức vụ: Kế toán trưởng

ĐT: 0948 060 699

Email: [email protected]

Trân trọng

Nguồn Thời báo Tài chính: https://thoibaotaichinhvietnam.vn/ocean-group-cong-bo-thong-tin-ve-viec-ban-khoan-no-xau-105977.html

Bình luận / 0