Phân cấp, ủy quyền quản lý Nhà nước gắn với mô hình chính quyền đô thị phải đảm bảo nguồn lực con người và tài chính - Công an Đà Nẵng

CAĐN | 3 tuần trước

Toàn cảnh hội nghị.

Theo Ban Cán sự Đảng UBND TP Đà Nẵng, về kết cấu, Đề án phân cấp, ủy quyền quản lý nhà nước gắn với mô hình chính quyền đô thị trên địa bàn thành phố giai đoạn 2021-2026 có 4 phần chính. Về nội dung chính, Đề án kế thừa và mở rộng hơn so với Kế hoạch phân cấp giai đoạn 2016-2020. Bên cạnh nội dung phân cấp quản lý, Đề án phân cấp, ủy quyền quản lý nhà nước gắn với thí điểm tổ chức mô hình chính quyền đô thị trên địa bàn thành phố đã bổ sung, đưa ra các tiêu chí phân nhóm công việc để thực hiện ủy quyền quản lý nhà nước.

Đối với nội dung phân cấp quản lý Nhà nước, kế thừa kết quả thực hiện phân cấp giai đoạn 2016-2020, tiếp tục thực hiện các nội dung phân cấp được đánh giá hiệu quả, phù hợp với điều kiện thực tế của địa phương và quy định pháp luật hiện hành; thực hiện điều chỉnh, bãi bỏ các quy định chưa phù hợp hoặc đã được pháp luật chuyên ngành giao thẩm quyền cụ thể đối với đơn vị được phân cấp.

Đề án đưa ra nguyên tắc phân cấp và nội dung phân cấp trên 5 lĩnh vực trọng tâm (tổ chức bộ máy, nhân sự; quản lý đầu tư; quản lý đô thị; quản lý tài nguyên – môi trường; quản lý ngân sách); trong đó làm rõ cơ sở pháp lý, cơ quan nhận nhiệm vụ phân cấp và bổ sung các các nội dung cần điều chỉnh hoặc bãi bỏ quy định phân cấp do đã được quy định cụ thể tại văn bản pháp luật chuyên ngành theo góp ý của Thường trực Thành ủy và các cơ quan, đơn vị. Ngoài ra, còn có một số công việc trên các lĩnh vực khác như thông tin và truyền thông, khoa học và công nghệ, công nghệ cao.

Về ủy quyền quản lý, trên cơ sở rà soát, phân nhóm các công việc thuộc thẩm quyền của UBND TP, Chủ tịch UBND TP, Đề án đề xuất ủy quyền các nhiệm vụ cụ thể và định hướng các tiêu chí để tiếp tục rà soát ủy quyền nhiệm vụ của UBND TP và nhiệm vụ của Chủ tịch UBND TP, gồm các nhiệm vụ thuộc nhóm 3 có nội dung đơn giản như quyết định các vấn đề chuyên môn đã được quy chuẩn hóa về trình tự, thủ tục, quy trình, điều kiện; phê duyệt các báo cáo, kế hoạch, công văn chỉ đạo, đôn đốc, phê duyệt triển khai các nội dung đã được thống nhất về nguyên tắc, thể chế trong một văn bản khác; kiểm tra, đánh giá, cung cấp thông tin, trao đổi, trả lời trong hoạt động quản lý…

Theo đó, dự kiến trong năm 2021, UBND TP, Chủ tịch UBND TP ủy quyền ít nhất 50 nhiệm vụ của UBND TP và 23 nhiệm vụ của Chủ tịch UBND TP cho sở, ngành, UBND quận, huyện, thủ trưởng các sở, ngành và Chủ tịch UBND quận, huyện. Thực hiện việc rà soát, điều chỉnh các quy định pháp luật về phân cấp quản lý, phấn đấu giảm 25 đầu công việc, thủ tục hành chính tại UBND thành phố; rút ngắn quy trình và giảm thời gian giải quyết các thủ tục hành chính, đặc biệt là đầu tư, đất đai, đô thị...

Tại hội nghị, Chủ tịch UBND Q. Ngũ Hành Sơn Nguyễn Hòa cho rằng, hiện nay một số dự án đã phân cấp cho quận, nhưng trên thực tế vẫn còn nhiều vướng mắc liên quan đến thủ tục, quy trình từ quận lên TP và ngược lại khiến chậm tiến độ triển khai. Ông Hòa kiến nghị, đề án phải làm rõ việc cần có cơ chế phân cấp rõ ràng, cụ thể, dứt khoát để giải quyết công việc nhanh chóng.

Trong khi đó, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch HĐND TP Đà Nẵng Lương Nguyễn Minh Triết nêu quan điểm, việc phân cấp, ủy quyền thì phải trao thực quyền, tránh rơi vào hình thức. Việc giao quyền cho Chủ tịch UBND các quận, huyện, phải gắn với trách nhiệm người đứng đầu. Phân cấp, ủy quyền cần tăng cường tính công khai, minh bạch, tăng cường trách nhiệm thanh tra, kiểm tra của cơ quan phân cấp và trách nhiệm giải trình của cơ quan được phân cấp, gắn rõ giữa tăng thẩm quyền và tăng trách nhiệm giải trình của cơ quan được phân cấp. Việc ủy quyền nhằm rút ngắn thời gian giải quyết thủ tục hành chính, nhưng cần khảo sát kỹ thực tế nhu cầu của người dân.

Bí thư Thành ủy Đà Nẵng Nguyễn Văn Quảng yêu cầu, Đề án làm rõ trách nhiệm hướng dẫn chuyên môn của các sở, ngành đối với các quận, huyện khi phân cấp phải cụ thể, rõ ràng. Đề án cũng làm rõ công tác kiểm tra, giám sát của cấp ủy các cấp, HĐND TP, Mặt trận các cấp; xác định rõ trách nhiệm của cơ quan được phân cấp, ủy quyền và người đứng đầu các cơ quan này.

Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Quảng đề nghị, Ban Cán sự đảng UBND TP tiếp thu các ý kiến, tiếp tục rà soát các nội dung góp ý, kiến nghị tại hội nghị để làm sao bảo đảm tính chính xác, đề nghị bổ sung làm rõ hơn một số nội dung giải pháp về việc tổ chức thực hiện phân cấp, ủy quyền của Đề án. Các giải pháp trong Đề án phải nêu rõ hơn, mạch lạc hơn các nội dung về bảo đảm nguồn lực con người và tài chính. Ban Cán sự Đảng UBND TP khẩn trương, hoàn thiện Đề án trước ngày 30-9 để Thành ủy thông qua đầu tháng 10-2021.

Nguồn CAĐN: http://cadn.com.vn/news/102_250315_phan-cap-uy-quyen-quan-ly-nha-nuoc-gan-voi-mo-hin.aspx

Bình luận / 0