Phát huy sức mạnh toàn dân để bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng - Báo Đại Đoàn Kết

Đại Đoàn Kết | 1 tháng trước

Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh vừa tổ chức Hội thảo khoa học quốc gia 'Phát triển, phối hợp lực lượng bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch ở Việt Nam hiện nay'.

Hội thảo được tổ chức tại Học viện Báo chí và Tuyên truyền. PGS.TS Lê Văn Lợi, Phó Giám đốc Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh; PGS.TS Phạm Minh Sơn, Giám đốc Học viện Báo chí và Tuyên truyền; PGS.TS Nguyễn Thị Trường Giang, Phó Giám đốc Học viện Báo chí và Tuyên truyền đồng chủ trì Hội thảo.

Hội thảo là diễn đàn để các nhà khoa học, giảng viên, cán bộ nghiên cứu, học viên, nghiên cứu sinh trao đổi kết quả nghiên cứu, chia sẻ kinh nghiệm quý báu, từ đó tạo ra bước chuyển mới trong việc xây dựng, phát triển, phối hợp các lực lượng bảo vệ vững chắc nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác quan điểm sai trái thù địch trong những năm tới.

Phát triển và phối hợp lực lượng là một trong những nhóm giải pháp quan trọng nhằm phát huy sức mạnh của các nhóm chủ thể nòng cốt, toàn hệ thống chính trị cùng toàn thể nhân dân tham gia bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh chống quan điểm sai trái, thù địch.

Nhiều vấn đề được đề cập đến như: Những vấn đề lý luận về xác định các lực lượng, phát triển và phối hợp các lực lượng bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác quan điểm sai trái, thù địch; Vị trí, vai trò, chức năng, nhiệm vụ, tổ chức bộ máy và hoạt động của các lực lượng; Bối cảnh trong nước, quốc tế tác động đến quá trình xây dựng, phát triển, phối hợp các lực lượng bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác quan điểm sai trái, thù địch ở Việt Nam hiện nay; Thực trạng và những vấn đề đặt ra trong xây dựng, phát triển lực lượng và nội dung, phương thức phối hợp các lực lượng trong công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác quan điểm sai trái, thù địch ở Việt Nam hiện nay; Dự báo tình hình, xác định các định hướng, hệ quan điểm, giải pháp, kiến nghị nhằm tăng cường phát triển các lực lượng, nâng cao hiệu quả phối hợp lực lượng bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác quan điểm sai trái, thù địch ở Việt Nam trong thời kỳ mới.

Trước đó, Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh và các Học viện trực thuộc đã tích cực quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết số 35- NQ/TW, khẩn trương xây dựng, phát triển các lực lượng tham gia bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác quan điểm sai trái, thù địch.

N.Hương

Nguồn Đại Đoàn Kết: http://daidoanket.vn/phat-huy-suc-manh-toan-dan-de-bao-ve-nen-tang-tu-tuong-cua-dang-5666999.html

Bình luận / 0