Quan tâm đào tạo, bồi dưỡng cán bộ - Báo Đồng Nai

Đồng Nai | 1 tháng trước

(ĐN) - Theo Ban Tổ chức Tỉnh ủy, thời gian qua, các đơn vị, địa phương trong tỉnh đã quan tâm sắp xếp, cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức theo ngạch, chức danh nghề nghiệp và trình độ đào tạo phù hợp với chức năng, nhiệm vụ và vị trí việc làm. Hằng năm, các đơn vị đã cử cán bộ tham gia các lớp đào tạo, bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ quản lý nhà nước; chọn cử cán bộ tham gia các kỳ thi nâng ngạch công chức. Nhiều đơn vị đã quan tâm hỗ trợ, tạo điều kiện cho cán bộ học nâng cao trình độ…

Từ đó, chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức đã được nâng lên đáng kể; trong đó trình độ từ đại học trở lên ở các cơ quan khối Đảng, đoàn thể, nhà nước tỉnh tăng gần 13% so với năm trước; trình độ lý luận chính trị tăng gần 32%.

Nguồn Đồng Nai: http://www.baodongnai.com.vn/chinhtri/202207/quan-tam-dao-tao-boi-duong-can-bo-3123731/

Bình luận / 0