Thành lập Ban Chỉ đạo tháo gỡ vướng mắc các dự án bảo tồn di sản

Hà Nội Mới | 1 tháng trước

Thường trực Thành ủy Hà Nội chỉ đạo thành lập Ban Chỉ đạo thành phố do đồng chí Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND thành phố làm Trưởng ban, đồng chí Phó Trưởng ban Thường trực là Phó Chủ tịch UBND thành phố, thành viên là lãnh đạo các đơn vị có liên quan; thực hiện kiện toàn Hội đồng Tư vấn khoa học, mời Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam tham gia để sớm tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong hoạt động và triển khai thực hiện các dự án của Trung tâm Bảo tồn di sản Thăng Long - Hà Nội.

Đây là nội dung được nêu trong Thông báo số 152-TB/TU ngày 6-3-2021 của Văn phòng Thành ủy Hà Nội về “Kết luận của Thường trực Thành ủy tại buổi làm việc với Trung tâm Bảo tồn di sản Thăng Long - Hà Nội”. Cuộc làm việc diễn ra ngày 23-2-2021.

Ngoài yêu cầu trên, để phát huy hết tiềm năng của các khu di tích trên địa bàn thành phố, đặc biệt là hai khu di tích Hoàng Thành - Thăng Long và Cổ Loa nhằm phục vụ có hiệu quả cho công tác giáo dục; tạo tiền đề cho sự phát triển bền vững ngành công nghiệp văn hóa và du lịch của Thủ đô, Thường trực Thành ủy còn chỉ đạo 7 nhóm nhiệm vụ yêu cầu Ban Cán sự đảng UBND thành phố chỉ đạo Trung tâm Bảo tồn di sản Thăng Long - Hà Nội và các cơ quan, đơn vị có liên quan quan tâm thực hiện tốt trong thời gian tới.

Trong đó, Thường trực Thành ủy nêu rõ, việc triển khai các dự án đầu tư tại Khu di sản Trung tâm Hoàng Thành Thăng Long - Hà Nội và Khu di tích Cổ Loa có thể coi là những dự án đầu tư phi vật thể, có giá trị văn hóa và lịch sử rất lớn, cần nghiên cứu kỹ lưỡng, xin ý kiến rộng rãi, để có đầy đủ căn cứ thuyết phục trước khi thực hiện, tạo sự đồng thuận cao trong xã hội. Thường trực Thành ủy giao Ban Cán sự đảng UBND thành phố chỉ đạo các sở, ngành, các cơ quan liên quan trước mắt tập trung thực hiện sớm việc đầu tư xây dựng hệ thống các khu bảo quản và trang thiết bị bảo quản di vật, hiện vật tại 18 Hoàng Diệu và trong Khu Hoàng Thành Thăng Long để bảo tồn các di vật, chống xuống cấp các công trình bảo quản hiện vật, di vật và đặc biệt là khu bảo quản tạm thời tại 18 Hoàng Diệu.

Thống nhất chủ trương đầu tư, sớm triển khai lập dự án đầu tư xây dựng phục dựng Điện Kính Thiên trên cơ sở phù hợp với quy hoạch được phê duyệt và nghiên cứu, hoàn thiện hồ sơ khảo cổ học một cách đầy đủ, tham khảo các công trình có kiến trúc tương tự, Thường trực Thành ủy Hà Nội chỉ đạo nghiên cứu việc thiết lập mô hình Điện Kính Thiên theo tỷ lệ phù hợp kèm hồ sơ phục dựng Điện Kính Thiên để lấy ý kiến đóng góp của các nhà khoa học, chuyên gia, cộng đồng xã hội, Hội đồng Tư vấn hoàn thiện trước khi gửi xin ý kiến của các bộ, ngành liên quan và báo cáo Thủ tướng Chính phủ. Trên cơ sở đó khẩn trương triển khai các thủ tục đầu tư theo quy định; phấn đấu hoàn thành thủ tục đầu tư trong năm 2021.

Ngoài ra, Thường trực Thành ủy cũng thống nhất chủ trương đầu tư thực hiện các dự án theo quy hoạch được duyệt tại Khu Hoàng Thành - Thăng Long và Thành Cổ Loa.

Võ Lâm

Nguồn Hà Nội Mới: http://hanoimoi.com.vn/tin-tuc/van-hoa/992953/thanh-lap-ban-chi-dao-thao-go-vuong-mac-cac-du-an-bao-ton-di-san

Bình luận / 0