Thanh tra chỉ rõ nhiều sai phạm tại Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh Cao Bằng - Tạp chí Gia Đình Việt Nam

Gia Đình VN | 2 tuần trước

Thanh tra tỉnh Cao Bằng phát hiện nhiều sai phạm tại Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh Cao Bằng nên đã yêu cầu đơn vị này kiểm điểm, xử lý trách nhiệm các tổ chức, cá nhân liên quan.

Theo Kết luận của Thanh tra tỉnh Cao Bằng, Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh Cao Bằng chưa xây dựng đầy đủ chương trình, kế hoạch công tác phòng, chống tham nhũng để lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện các văn bản của Trung ương và của tỉnh đối với công tác phòng, chống tham nhũng.

Thanh tra chỉ rõ nhiều sai phạm tại Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh Cao Bằng

Đồng thời, trong thực hiện mua sắm của Văn phòng Ban và các đơn vị thuộc Ban còn có gói thầu thực hiện chưa đầy đủ một trong các thủ tục như: Thiếu văn bản đề xuất nhu cầu mua sắm; không có biên bản bàn giao cho đơn vị hoặc người sử dụng; thực hiện bàn giao, nghiệm thu và thanh lý hợp đồng ngay khi chưa hết thời gian bảo hành sản phẩm.

Bên cạnh đó, Văn phòng Ban thực hiện công khai số liệu và thuyết minh tình hình thực hiện dự toán ngân sách nhà nước năm 2019, 2020 còn chậm. Chưa công khai trên Cổng thông tin điện tử của Ban nguồn kinh phí, việc phân bổ cho các đơn vị cấp dưới trực thuộc, các căn cứ, nguyên tắc, định mức phân bổ dự toán ngân sách. Vẫn còn có một số chứng từ thiếu các thủ tục như báo giá, thẩm định giá, thanh lý hợp đồng ngay khi nghiệm thu hoàn thành công việc, không thực hiện bảo hành theo hợp đồng…

Trong lĩnh vực dự án đầu tư xây dựng cơ bản tại Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh Cao Bằng, Cơ quan thanh tra kết luận còn có những thiếu sót nhất định.

Trong đó, thực hiện thiếu khối lượng của các nhà thầu thi công dẫn đến việc thanh toán vượt khối lượng thực tế như: Công tác nghiệm thu thanh toán còn chưa chính xác giữa hợp đồng và thực tế thi công, một số khối lượng có sai sót trong hồ sơ thiết kế, dự thầu, hợp đồng chưa được Chủ đầu tư chủ động phát hiện điều chỉnh giảm trong quá trình nghiệm thu thanh toán. Tổng giá trị sai phạm là 182 triệu đồng, trong đó đã nghiệm thu thanh toán 167 triệu đồng.

Ông Nguyễn Kiên Cường - Trưởng BQLKKT tỉnh Cao Bằng

Riêng gói thầu xây lắp Nhà máy xử lý nước thải Khu công nghiệp Chu Trinh, công tác giải phóng mặt bằng (GPMB) còn có vướng mắc do công tác quản lý đất đai còn chồng chéo giữa đất lâm nghiệp nhà nước quản lý và đất của các hộ dân làm ảnh hưởng đến việc thực hiện thi công các gói thầu xây lắp và thời gian hoàn thành dự án. Việc quản lý vốn đã tạm ứng để thi công xây dựng khó khăn và rủi ro khi kéo dài thời gian GPMB công trình.

Từ các sai phạm nêu trên, Thanh tra tỉnh Cao Bằng yêu cầu Trưởng Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh Cao Bằng nghiêm túc kiểm điểm, đánh giá những tồn tại, hạn chế. Quy rõ trách nhiệm và tùy theo mức độ vi phạm tiến hành xử lý theo quy định đối với tập thể, cá nhân để xảy ra sai phạm. Đồng thời kiến nghị thu hồi số tiền sai phạm là 182 triệu đồng.

Ngoài những nội dung trên, theo tìm hiểu của phóng viên, việc quản lý, sử dụng vón đầu tư tại Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh Cao Bằng thông qua việc đấu thầu cho thấy còn tồn tại nhiều dấu bất hiệu bất thường.

Tòa soạn Gia đình Việt Nam sẽ thông tin trong các bài tiếp theo

Nguồn Gia Đình VN: https://giadinhonline.vn/thanh-tra-chi-ro-nhieu-sai-pham-tai-ban-quan-ly-khu-kinh-te-tinh-cao-bang-d178098.html

Bình luận / 0